Leveringsvoorwaarden

Daru-koi maakt gebruik van SLL beveiligdbetalen : SSL Certificaten beveiligen de verbinding tussen de bezoeker en de server, zoals een webserver, mailserver, Exchange of FTP-server.

Gegevens worden hierdoor veilig verzonden, zonder het risico dat ze in handen vallen van derden. Voor websites waar vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld, is het gebruik van SSL certificaten dé standaard. Bijvoorbeeld voordelige certificaten zonder bedrijfsgegevens, EV certificaten met groene adresbalk of multidomeincertificaten voor Exchange.

Garantie.

Op alle produkten van Daru-koi gelden de garantiebepalingen van de fabrikant. Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs. Bewaar deze factuur dus goed. Zonder het tonen van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij Daru-koi aangekocht is. Wanneer binnen 8 dagen na aankoop blijkt dat de geleverde artikelen niet goed zijn of afwijken van de bestelde artikelen, ontvangt u na retournering uw volledige aankoopbedrag terug minus de verzendkosten. Helaas kunnen wij dit niet doen voor artikelen die speciaal voor u besteld zijn. Voor het bovenstaande punt geldt het volgende:

1. Uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn en goed gekeurd.

2. De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.

Let op ! Voer, bacterieën en medicijnen kunnen wij nooit omruilen i.v.m het garanderen van de kwaliteit en inhoud voor de volgende klant. Controleer dus altijd goed de inhoud, verpakking en houdbaarheidsdatum bij aankoop in de winkel.

Leveringsvoorwaarden

Uw bestelling proberen wij z.s.m. bij u af te leveren. Bestellingen die door een externe transporteur bij u geleverd moeten worden kunnen altijd vertraging oplopen door verschillende redenen. U dient daar altijd rekening mee te houden omdat wij hier helaas niets aan kunnen veranderen. Prijzen voor grote bestellingen (zwaarder dan 30 kilo) b.v. filtersystemen zijn afhaalprijzen, anders gelden de algemene voorwaarden van PostNL. U ontvangt na uw bestelling op de webshop een E-mail ter bevestiging, dit is tevens de faktuur. Bij aankopen in onze winkel wordt ter plaatsen een factuur voor u gemaakt. Bewaar deze in beide gevallen altijd goed. I.v.m de goede zorgen voor onze producten ,word er een klein bedrag in rekening gebracht voor de verpakkingskosten. Dit proberen wij van Daru-koi zo laag mogelijk te houden , zodat onze prijzen scherp blijven.

Betalingsmogelijkheden

Na een bestelling via onze site ontvangt u een Faktuur. U heeft dan reeds betaald met Ideal of u maakt het totaalbedrag over op onze rekening: NL24RABO0130620211 Rabobank t.n.v. Daru-koi onder vermelding van het Factuurnummer. Bij deze faktuur vermelden wij de eventuele levertijd. Ook kunt u ervoor kiezen om te betalen bij afhaling. Bij grotere bestellingen rekenen wij dan wel 15 % aanbetaling. Betaling onder rembours (aan de postbode). Betaling onder rembours kan bij de firma Daru-Koi helaas niet meer door de vele problemen in het verleden. Veel pakketten werden geweigerd en dan waren de kosten voor onze rekening.

Prijzen

Alle vermelde prijzen op onze website zijn onder voorbehoud en inclusief BTW . Algemene Voorwaarden Op de door Daru-koi gesloten overeenkomsten zijn onderstaande verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing. Aanbiedingen De aanbiedingen die bij Daru-koi worden aangeboden zijn geheel vrijblijvend. Zekerheidsstelling Daru-koi is echter steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat die zekerheid is gesteld.

Leveringen

Daru-koi is nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering van Daru-koi of zijn leverancier(s).

Overmacht

Daru-koi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht zoals daar zijn (oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, gebrek aan voorraden, stagnatie in vervoer, van overheidswege opgelegde beperkingen, of van haar leveranciers etc.) In de voorkomende gevallen is de klant gerechtigd om zijnerzijds het bestelde te annuleren en zal het eventueel al betaalde aan hem of haar worden geretourneerd .

Vervoer

Vervoer van bestellingen vallen onder volledige verantwoording van Daru-koi. Het door de klant bestelde wordt voor uitlevering altijd gecontroleerd op gebreken en/of beschadigingen. Na overdracht en controle op gebreken/beschadigingen van de bestelling aan de klant komt de verantwoording voor Daru-koi voor wat betreft het geleverde te vervallen.

Reclames

Daru-koi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door de wederpartij geleden gevolgschade door het gebruik van de bij Daru-koi ingekochte producten en/of diensten. Op straffe van verval van het recht van reclame zal de klant, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling, schriftelijk (per fax of aangetekende brief) met motivatie bij Daru-koi dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. Als de reclame door Daru-koi gegrond wordt geacht zal Daru-koi per geval bekijken hoe e.e.a op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Dat kan zijn; de factuur aan passen of retourneren van al betaalde rekening(en) of door opnieuw te leveren. Dit alles in overleg met de klant.

Wanprestatie klanten

Indien er geen tijdige betaling plaats vindt door de klant is Daru-koi gerechtigd om alle leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd het haar recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of te doen laten vorderen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbandhoudende met de inning van enige vordering ten aanzien van de klant, komen volledig ten laste van de klant. Alle door Daru-koi te maken kosten ten gevolge van hetgeen in dit artikel vermeld zal zonder verdere bewijsvoering van Daru-koi ten laste worden gelegd aan de klant. De klant is over hetgeen verschuldigd aan Daru-koi wettelijke rente en kosten verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Disclaimer

Het maken van kopieën door middel van fotokopie, screenshot of enige andere duplicatie van onze website of onderdelen daarvan is verboden zonder schriftelijke toestemming van ons. Mocht u dit toch doen dan neemt u een risico op een boete die bestaat uit licentiekosten en administratiekosten. 

Privacy Policy

Daru-koi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Daru-koi zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Daru-koi gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: · Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. · Om het winkelen bij Daru-koi zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u doen door ons een email te sturen met het verzoek.

Contact:

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. · Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. · Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. · Daru-koi verkoopt uw gegevens niet. · Daru-koi zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Daru-koi, dan kunt u contact met ons opnemen.

Copyright © 2017 Daru-koi