Waterkwaliteit

Waterkwaliteit
Wat is water? Meer dan 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. Water komt nooit in zuivere vorm voor, meestal bevat het ook mineralen als calsium en magnesium en dan spreken we hier over grondwater van diepe bronnen. Oppervlaktewater of water uit ondiepe bronnen bevat verder ook stikstoffen, chloor, sulfaten en andere onzuiverheden. De waterkwaliteit wordt beïnvloed door een groot aantal zaken, waarbij u kunt denken aan onder andere (zure) regen, bladeren, stof en vuil dat in de vijver waait, uitwerpselen van vissen en vogels. Door biologische processen in de vijver, afstervende planten enz... Bij de kwaliteit van water spelen natuurlijk ook nog andere factoren een rol zoals ph-waarde, hardheid, zuurstofgehalte, zoutgehalte, het al of niet aanwezig zijn van ammoniak, nitriet, nitraat en chloor. Water kan ook pesticiden, herbiciden, algen en andere verontreinigingen bevatten. U hebt het al begrepen niet alle water is geschikt voor onze koi, dus hierbij tekst en uitleg over waarden en wat het doet met uw koi's. Bij daru-koi zijn testsetjes verkrijgbaar waar de meeste belangrijke waarden mee gemeten kunnen worden. Wat is de pH-waarde? De pH is een rekenkundige aanduiding voor de hoeveelheid zuur die in een oplossing (bv. vijverwater) zit of beter gezegd van de concentratie aan waterstofionen. De pH kan een waarde hebben tussen de 0 en 14. Bij 7 is een oplossing neutraal. Hoe lager de pH des te zuurder de oplossing. De pH-schaal is niet lineair maar logaritmisch opgesteld. Dit betekent dat bij een pH 7 er 10 maal zo veel waterstofionen in oplossing zijn dan bij een pH 8. Grote schommelingen in de pH-waarde zijn schadelijk voor de vissen. Het meest simpele kun je de pH meten met behulp van een pH-testkit. Door de zuren in de oplossing verandert de kleur van het vijverwater. Deze kleur vergelijk je met die op de verpakking van de pH-testkit is aangebracht. Je moet de pH-waarde aanhouden die de kleur het dichtst benadert. (De ideale pH-waarde voor koi ligt tussen 7 en 8.) Wat is de KH-waarde? De KH-waarde geeft de carbonaathardheid of zuurcapaciteit aan. Eén van de belangrijkste eigenschappen van de carbonaathardheid is het 'bufferen' van zuur. Een voldoende hoge KH-waarde van het water voorkomt de toename van zuren. Carbonaat ontstaat wanneer vrij CO2-gas zich verbindt met calsium. Wanneer de micro-organismen in uw vijver gezond zijn en voldoende CO2 produceren en er ook calsium (GH-waarde) aanwezig is, zal de carbonaathardheid (KH-waarde) stabiel blijven of zelfs lichtjes stijgen. Dit is een gunstig ontwikkeld milieu. Een te geringe activiteit van de micro-organismen en/of een te lage GH-waarde zorgt voor een dalende KH-waarde. Dit noemen we stagnatie. De KH-waarde heeft direct invloed op de pH-waarde. Is de KH-waarde te laag, dan kan de pH-waarde snelle schommelingen vertonen. Als u ervoor zorgt dat de KH-waarde minstens 5 is, blijft de pH-waarde stabiel. Uw vissen zijn u het meest dankbaar als u de KH-waarde op 8 weet te brengen. (De ideale KH-waarde voor koi ligt boven de 5.) Wat is de GH-waarde? De hardheid van water kan sterk verschillen en hangt af van de aanwezigheid van calsium- en magnesiumzouten in het water. De hardheid heeft een belangrijke invloed op de zuurtegraad van het vijverwater en de hardheid hangt dan ook nou samen met de pH-waarde. Hoe harder het water hoe alkalischer. Een tweede invloed van de hardheid is deze op het osmoseproces (de interne zout/waterbalans) van de koi. In hard water heeft de koi minder problemen om het osmoseproces opgang te houden dan in zacht water. Daarom voegt men soms zout aan het vijverwater toe om de osmoseregulatie van de koi wat de verlichten als deze gestresseerd of ziek is. De GH-waarde wordt uitgedrukt in dH (Duitse hardheidsgraad). Zorg voor een GH-waarde van ten minste 8 en streef naar een optimale waarde van 12. (De ideale GH-waarde voor koi ligt boven de 8.) Wat is ammonium & ammoniak? Ammoniak is een giftig product dat ontstaat uit de uitwerpselen van vissen, een afvalproduct van de stofwisseling bij vissen dat uitgescheiden wordt door de kieuwen, voedseloverschotten en ander organisch afval. Ammoniak is in kleine hoeveelheden al dodelijk voor onze koi. De zuurtegraad (pH) speelt een belangrijke rol in de giftigheid van ammoniak. Hoe hoger de zuurtegraad van het water, hoe minder ammoniak verwerkt wordt in niet-giftige producten. De Nitromonas zetten giftig ammoniak om in het al even giftige nitriet (NO2) en daarna zetten de nitrobacter de nitriet (NO2) om in nutriënten (NO3-PO4). Nutriënten moeten tijdig worden weggewerkt door waterverversingen, zeker bij koivijvers. Zeer belangrijk bij de afbraak van ammoniak is een goede bacteriewerking en een ideale zuurtegraad (pH). Vooral koivijvers moeten van een goede filter voorzien worden omdat deze vissen wel aardig wat ammoniak kunnen produceren. Daarbij komt dat in een koivijver geen vijverplanten staan. Ammoniak in het vijverwater geeft geen problemen als het onder de 0,05 mg/liter vijverwater blijft. Symptomen bij vissen die kunnen wijzen op een te hoog ammoniakgehalte zijn lusteloosheid, stress, kieuwrot, naar lucht happen, extra slijm afscheiden of gewoon sterven zonder ziektesymptomen. Wat doen bij een te hoog ammoniak-gehalte? Bij een ammoniakgehalte boven de 0,15 mg/liter; onmiddelijk water verversen. Voeg zeoliet toe aan uw filter, dit absorbeert ammoniak direct. Stop direct met het voeren van uw vissen. Vloeibare Bacteriecultuur van Perfect Pond bevat miljoenen levende bacteriën die na toediening aan de vijver of filter onmiddellijk de schadelijke stoffen elimineren. De 6 verschillende soorten bacteriestammen zorgen voor een perfect biologisch evenwicht in de vijver en in de filter. Zet ammoniak om in nitriet, nitriet in nitraat en nitraat in stikstof. Breekt eveneens organische stoffen af. De ammonium & ammoniak-waarde verbeteren. Wanneer toedienen? In het voorjaar bij een temperatuur hoger dan 10°C.Na waterverversingen en na het gebruik van medicijnen.Bij het opstarten van nieuwe filters en vijvers. Er bestaat geen enkel gevaar op overdosering. Oplossen in vijverwater en over het wateroppervlak verdelen. Regelmatig controleren met een bij daru-koi verkrijgbaar testsetje. Er is maar één veilige waarde voor ammoniak ,nitriet of nitraat : "zorg dat je het NIET hebt!!!!" Wat is nitriet? De stikstofverbindingen die in de vorm van overtollig voedsel in de vijver terecht komen, verdwijnen niet zomaar uit het water, ook al lijkt het erop.In de koivijver zijn miljarden bacteriën aanwezig. Zij zorgen ervoor dat de voedselresten, de afgestorven plantendelen, de uitwerpselen van de vissen enz. worden afgebroken. Afhankelijk van de zuurtegraad van de vijver is het resultaat van de eerste fase van afbraak het uiterst gevaarlijke ammoniak dat door bacteriën in het minder schadelijke nitriet wordt omgezet. Let erop dat hoge nitrietwaarden over een langere periode in de vijver voor de vissen dodelijk kan zijn. Hoge nitrietwaarden wijzen erop dat de bacteriehuishouding is gestoord of nog niet op gang gekomen. Daarom wordt aangeraden om bij het inrichten van een nieuwe vijver ook filterbacteriën aan het filter toe te voegen. Als je constant problemen hebt met ammoniak of nitraat dan is er structureel iets mis : Teveel dood organisch materiaal in de vijver. (dode vissen, bladeren, voedselresten,...) Teweinig onderhoud aan de filter. Reinigen. Teveel vissen in de vijver. Teweinig waterverversingen. Wat is nitraat? In de koivijver zijn miljarden bacteriën aanwezig. Zij zorgen ervoor dat de voedselresten, de afgestorven plantendelen, de uitwerpselen van de vissen enz. worden afgebroken. Afhankelijk van de zuurtegraad van de vijver is het resultaat van de eerste fase van afbraak het uiterst gevaarlijke ammoniak of het iets minder schadelijke nitriet. Het nitraat (NO3) is de laatste stap van de stikstofafbraak in de vijver. In tegenstelling tot het nitriet (NO2) is het vrij ongevaarlijk voor de vissen. Nitraat (NO3) is een nuttige voedingsstof die wordt opgenomen door planten en algen. De nitraatwaarde kan te hoog worden in vijvers met zeer veel vissen. De oplossing is dan gedeeltelijke verversing van het water. Is de nitraatwaarde 20 mg/liter of lager, dan zit u altijd goed, bij een waarde boven 50 mg/liter moet u het water in delen verversen, net zo vaak tot de waarde weer goed is. Een veilige waarde voor nitraat is 25mg/liter of lager !> 50   mg/l ==> water verversen.> 100 mg/l ==> zeer dringend water verversen. Wat is het zuurstofgehalte? Zuurstof komt op verschillende manieren in het vijverwater terecht. Ten eerste wordt het uit de lucht opgenomen. De vijver neemt meer zuurstof op als de wateroppervlakte groot en de diepte klein is. Ook door bewegingen in het water (door regen, wind of een waterval) wordt er door de vijver meer zuurstof opgenomen. Ten tweede produceren onderwaterplanten en algen zuurstof. Ten derde hebben bacteriën in het biologisch filter zuurstof nodig bij het reinigen van het water. Een zuurstofgebrek kan door verschillende factoren ontstaan. Het maximale zuurstofgehalte van de vijver is watertemperatuur afhankelijk. Bij hogere temperaturen wordt er minder zuurstof in het water opgenomen daarom is de kans op een telaag zuurstofgehalte het grootst in de zomermaanden. Ook kan er 's ochtends tijdelijk een zuurstofgebrek ontstaan, omdat waterplanten (algen) 's nachts zuurstof opnemen in plaats van afstaan. Vooral bij warme zomernachten kan het zuurstofgehalte sterk dalen, de situatie wordt nog versterkt bij vochtige onweerachtige lucht. U kunt eenvoudig constateren of er sprake van een zuurstofgebrek is. De koi houden zich dan boven in het water op, happen naar lucht en zijn traag in hun bewegingen. Een veilige waarde voor het zuurstofgehalte is 70% of hoger!!!! Wat zijn fosfaten? Fosfaten zijn chemische verbindingen waar fosfor in zit. Ze spelen in de natuur een belangrijke rol. Dna is er deels uit opgebouwd. Het is ook een belangrijk onderdeel van de voeding van plant en dier. Tegenwoordig komen er meer fosfaten in het milieu terecht dan nodig. Dat is juist weer schadelijk voor met name planten. Fosfaten worden in de landbouw gebruikt in kunstmest. Ook in wasmiddelen zat vroeger veel fosfaat. Via het riool kwam het in het grondwater en in sloten, meren en zeeën. Fosfaten leiden tot overbemesting. Gevolg is dat planten die in een schrale (voedselarme) omgeving goed gedijen, worden verdrongen door planten de zijn aangepast aan een voedselrijker milieu. Door de toename van het fosfaatgehalte van het water kan overmatige groei van algen optreden. Vissen hebben daar last van, omdat het water troebel (algen) wordt en te weinig zuurstof bevat. Het ideale fosfaatgehalte in uw vijver schommelt tussen de 0,03mg/liter en de 0,05mg/liter. Een te hoog fosfaatgehalte kunt u oplossen door het aantal planten in uw vijver te verhogen. Denk in de eerste plaats aan waterlelies, drijf-en moerasplanten. Wanneer het Co2-gehalte in uw vijver voldoende hoog is, kunt u ook zuurstofplanten gebruiken.Voor koivijvers waar geen planten in voorkomen dient u uiteraard water te verversen om dit probleem op te lossen. De invloed van de watertemperatuur op onze koi? Water bestaat in drie gedaanten : vast, vloeibaar en gasvormig.In vaste vorm kennen we water als ijs. Vloeibaar als waterdruppels of regen en in gasvorm als stoom, wolken of mist.De temperatuur van ons klimaat hebben we uiteraard niet in de hand. In Japan zijn de winters meestal streng en kort terwijl ze hier veel langer zijn en bij extreme omstandigheden kan dit voor problemen zorgen. Vissen zijn koudbloedige dieren; dit wil zeggen dat hun lichaamstemperatuur wijzigt naar gelang de omgeving waarin ze zich bevinden. Warmbloedige dieren houden een constante temperatuur aan; om het even welk weer het is. Bij vissen dus niet. Stijgt de watertemperatuur dan stijgt de lichaamswarmte van de vis, wordt hij actiever en komen levensfuncties op dreef. Het omgekeerde geldt ook, een watertemperatuur die daalt verlaagt ook de lichaamswarmte van de vis, levensfuncties verminderen en de vis heeft geen energie meer nodig, dus ook geen voedsel maar daar lees je meer over bij de voeding van de koi. Als de watertemperatuur in de winter onder de 6°c daalt komen koi in de problemen en dient u maatregelen te nemen om de watertemperatuur te corrigeren. Bij hoge watertemperaturen; boven de 35°C; komen koi ook in de problemen maar deze temperaturen komen uiterst zelden tot nooit voor. Chloor, chloramine en zware metalen. Om leidingwater geschikt te maken voor menselijke consumptie behandelen waterleidingsbedrijven het water met kiemdodende producten als chloor en chloramine. Chloor kan je eenvoudig uit het water verwijderen door het water dat in de vijver wordt gepompt ervan een hoogte i
Copyright © 2017 Daru-koi